دوزیمتر صدا

دزیمتری دیجیتال جهت اندازه گیری میزان مواجهه با صدا (Noise exposure level) می باشد. نویز بج با اتصال به شانه ی فرد، در طول یک دوره کاری روزانه، میزان دز يا تراز معادل مواجهه 8 ساعته وهمچنین شدت صوت میانگین LEQ را اندازه گیری و ثبت میکند. مناسبترین محل قرارگیری دستگاه ،درفاصله ی 10 تا 15 سانتی متری از گوش روی شانه توصیه می شود.Dosimeter یاد شده دارای قابلیت اتصال به کامانتخاب سیستم دوزیمتری
 
برخی معیارهای انتخاب یک سیستم دوزیمتری به شرح زیر می باشد :
آیا اندازه گیری به روش مطلق و یا به طور نسبی مورد نیاز است ؟
آیا دوز جذب کلی و یا تندی دوز جذب مورد نظر می باشد ؟
آیا بلافاصله نیاز به قرائت است ؟
دقت و صحت مورد نیاز ،
نوع و انرژی اشعه ،
محدوده دوز جذب برای اندازه گیری ،
نیاز به انطباق دوزیمتر با محیط ،
اندازه آشکارساز مورد نیاز ،
قدرت تفکیک فضایی مورد نیاز ،
راحتی ،‌ ارزانی ، استحکام و … .
اغلب انتخاب سیستم توسط یک یا دو تا از معیارها به طور جدی محدود می شود . مثلاً چنانچه برای دوزیمتری به یک سیستم مطلق نیاز باشد ،‌ صرفاً کالریمتری یا روش یونیزاسیون قابل استفاده می باشد . اگر علاوه بر آن ، دوز جذب قابل اندازه گیری کمتر از حدود Gy 1 ( معادل rad 100 ) باشد ، تنها روش یونیزاسیون باقی می ماند. هر گونه اندازه گیری کمتر از Gy6- 10 انتخاب را به روشهای یونیزاسیون یا سنتیلاسیون محدود می کند . برای اندازه گیری دقیق نوترونها ، انطباق نزدیک ماده دوزیمتر با ماده ای که دوز جذب خواسته شده بسیار ضروری است .
درمونیتورینگ افراد نیاز به کوچکی ،‌ استحکام ، قیمت ارزان ، و توانایی اندازه گیری دوزهای جذب کم به طور تجمعی ولی بدون نیاز به دقت زیاد ، سریعاً انتخاب را به روشهای دوزیمتری با فیلم یا TLD محدود می کند .
معمولاً برای اندازه گیری تندی دوز جذب محدودیتهای کمتری در انتخاب سیستم های دوزیمتری وجود دارد . در کالریمتری برای آنکه گرمای پرتو اساساً بیشتر از تبادل حرارتی بین عنصر حرارتی و محیط اطراف باشد ، عموماً به تندی بیشتر از حدود Gy/s 2-10 ( معادل rad/s1 ) نیاز می باشد . سیستم هایی که نیاز به دوزهای جذب زیاد دارند ، برای اندازه گیری تندی دوز جذب کم ،‌ حتی اگر در اصول بتوانند مورد استفاده قرار گیرند ، به خاطر زمان لازم برای هر اندازه گیری به ندرت انتخاب می شوند یوتر جهت دانلود داده ها و ذخیره ی آنها به صورت فایل می باشد.
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

دوزیمترصدا , TES-1355

دزیمتری صدا با استفاده از نویزدوزیمترمدلTES-1355، درمواقعیکه فرد(کارگر) در قسمتهاي مختلف فعاليت میکند، بطوریکه كه صداي محيط كار و يا دستگاهها در زمانهاي مختلف متغير باشد ، استفاده مي شود. دوزيمترصدا کوچک و قابل حمل بوده ونتايج آن از روش هاي ديگر صوت سنجی معتبرتر است. روش‌هاي كنترل مهندسي و اداري سبب كاهش مواجهه كارگران با صدا مي‌شود وپس از تعيين TWA در محيط كار براي كارگران يا براي ايستگاه كار و يا به منظور طبقه بندي مشاغل برحسب ميزان صداي موجود وميزان مخاطره آميز بودن محیط،می توان شرایطی ایمن برای سلامت حرفه ای افراد تامین کرد. نویزدوزیمترصدا مدلtes-1355 در مقایسه با دزیمتر صدا مدل tes-1354 دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر وثبت داده ها می باشد.

میکرو نویزدزیمتر TES-660

میکرو نویزدزیمتر TES-660
میکرودوزیمتر مدل TES-660، دزیمتری دیجیتال جهت اندازه گیری میزان مواجهه با صدا (Noise exposure level) می باشد. نویز بج با اتصال به شانه ی فرد، در طول یک دوره کاری روزانه، میزان دز يا تراز معادل مواجهه 8 ساعته وهمچنین شدت صوت میانگین LEQ را اندازه گیری و ثبت میکند. مناسبترین محل قرارگیری دستگاه ،درفاصله ی 10 تا 15 سانتی متری از گوش روی شانه توصیه می شود.Dosimeter یاد شده دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت دانلود داده ها و ذخیره ی آنها به صورت فایل می باشد.
 
مزایای دزیمترهای سرشانه ای Badge Dosimeter)) نسبت به دزیمترکمری عبارتند از :
 
در اروپا به چند دلیل، به دزیمترهای کابل دار بی اعتماد شدند. زیرا نیاز به کابل کشی بین دستگاه و میکروفون داشته و احتمال تداخل کابل با ماشین آلات درچرخش بسیار بالا بود.
سبک و کوچک
امکان تحریف داده ها با جابجائی میکروفون
 

نویزدوزیمتر صدا مدل TES-1354

نویزدوزیمتر, TES-1354
نویزدوزیمتر صدا مدل TES-1354
 
نویزدوزیمتر صدا جهت نمایش میزان تراز معادل که نمایانگر میزان میانگین تماس فردی باصدا در طول زمان اندازه‌گیری دستگاه می‌باشد.که دزیمتر صدا مدل tes-1354 مناسبترین و ارزان ترین نویزدوزیمتر، جهت استفاده مهندسین بهداشت حرفه ای می‌باشد.